E-Beyanname ve E-Bildirge Hizmetleri

E-beyanname sayesinde farklı avantajlar elde edilmiş olup bunlardan bazıları vergi dairelerindeki iş yükünün azalması, işlemlerin hızlanması, depolama maliyetlerinin azalması, hataların en aza indirgenmesi ve kağıt tasarrufu şeklindedir.

Vergi dairesine gönderilmesine gereken beyannamelerin, ilgili usul kanunlarına göre elektronik ortamda iletilmesi, e-beyanname ve beyanname kontrol hizmetini doğurmaktadır.

E-bildirge, işverenlerin çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan bir portaldır.

Academia Denetim hizmet verdiği şirketler için bu hizmetleri yürütmektedir.

Dönem Sonu Kapanış İşlemleri

Dönem sonu işlemleri bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir. Dönem sonu işlemleri ile ölçülmesi mutat olmayan malların değerleri tahminen tespit olunur.Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade eder.

Tespit ve değerlendirilmesi yapılacak hususlar;

 • Kasa noksan ve fazlalıkları
 • Alınan Çekler
 • Bankalar
 • Değersiz alacaklar
 • Şüpheli alacaklar
 • Alacak-borç senetleri reeskontu
 • Dönem sonu stok sayım farkları
 • Amortisman uygulamalarına ilişkin notlar
 • Vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları
 • Dönem sonu kapanış işlemleri
 • Defterlerin Tasdiki

Sermaye Artırma ve Azaltma Raporları Hazırlanması

Sermaye artırımı şirketin bilançosunda gözüken sermayesinin belirli bir miktar artırılmasını ifade eder. Sermaye artırımının temelinde şirketlerin yeni sermaye yaratma isteği yatar ve şirketin bu sermayeyle yapabileceği olası yatırımlarda sermaye artırımının hedefleri arasındadır.

Şirketin yeni yatırımlar yapmak istemesi, bilançosunun güçlenmesini istemesi ve bilanço güçlenmesi sayesinde yeni kredi alarak daha büyük yatırımlar yapabilmesi sermaye artırımının arkasındaki önemli sebeplerden sayılabilir.

Şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar.

Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak raporlanır.

Şube, İş Yeri Açılışı Kayıt ve Sicil Hizmetleri

Ticaretin etki alanı çok geniştir. Bu nedenle, ticarî işletmelerin üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gereken bilgilerinin tescil edilmesi gereklidir. Bu kapsamda yapmış olduğumuz iş ve işlemler şunlardır;

 • Ticari işletme ve şubelerinin tescili,
 • Ticaret ünvanı ve değişikliği tescili,
 • Adres tescili,
 • İş konusu değişikliği veya ilavesi tescili,
 • Sermaye şirketlerinin anasözleşme ve değişiklik tescilleri,
 • Fesih ve tasfiyeye ilişkin tescil,
 • Nakil tescili,
 • Hisse devir kararına ilişkin tescil,
 • Vefat eden ortağın paylarının intikaline ilişkin kararın tescili,
 • Birleşme suretiyle devir alınarak infisah eden şirketin düzenleyeceği borç beyannamesine ilişkin tescil,

Academia Denetim, Eğitim ve Muhasebe Hizmetleri A.Ş.

Doğru çözümler, doğru sonuçlar…

Türkiye’de 10 yılı aşkın bir süredir, uzman kadromuzla hizmet verirken, önceliğimiz hizmet kalitemizi, çalışan ve müşteri memnuniyetini günden güne artırmaktır. Bunu sürekli hale getirmek için kalite standardımızı daima daha yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.

Global ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra güncel mesleki gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeyi amaçlamaktayız

Sürekli olarak güncellenen mevzuat ve uygulamaların olduğu günümüzde, teknik konularda yıllarca deneyim kazanmış uzman kişiler olmadan ihtiyaç duyulan stratejileri üretmek şirketler için oldukça zordur.

Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır.

Academia Denetim çatısı altında sahip olduğumuz uzmanlar ve hizmet ağımız sayesinde, müşterilerimize hem Türkiye’de hem de dünyada yüksek standartta ve kalitede hizmetler sunmayı, şirketlerin karşılaşabileceği risk ve sorunları gerçekleşmeden öngörerek önlemler almayı stratejiler geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

İhtiyaç duyduğunuz  profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız.